Hình Thức Kế Toán Trên Vi Tính

Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.

         >> Hình thức kế toán Nhật ký chung

 
Sau đây, KẾ TOÁN PANAMAX  xin giới thiệu một số nội dung liên quan tới Hình thức kế toán trên máy vi tính:
 
1. Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính
 
   Hình thức kế toán trên máy vi tính bao gồm các sổ kế toán sau:  Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. 
 
2. Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính
 
 
Hình thức kế toán trên máy vi tính
 
- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
- Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
 Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định.
 Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.
 
KẾ TOÁN PANAMAX - CHUYÊN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THỰC TẾ